Επιλογή γλώσσας

Έλεγχος Συγκολλητών Συνδέσεων με Υπερήχους

Σύντομη Παρουσίαση της Μεθόδου

Έλεγχος Συγκολλητών Συνδέσεων με Υπερήχους

Η αδιάλειπτη και αποτελεσματική χρήση των υπερήχων (UT) στον έλεγχο των βιομηχανικών κατασκευών και ειδικότερα στην εξέταση των συγκολλητών συνδέσεων  επιβεβαιώνει τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας την αξιοπιστία της μεθόδου.  Η μέθοδος είναι τεχνικά ευέλικτη, δίνει λύση στην ανίχνευση επίπεδων ασυνεχειών και είναι πλέον προσιτή στην εφαρμογή της (εξοπλισμός, εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού).

Η Μέθοδος

Η εφαρμογή της μεθόδου είναι βασισμένη στη μετάδοση κυμάτων ήχου υψηλής συχνότητας (πιο συχνά 2MHz έως 6MHz) στην υπό εξέταση συγκολλητή σύνδεση για τον εντοπισμό σοβαρών ασυνεχειών όπως ρήγματα, ατελής τήξη (πιο δύσκολα ανιχνεύσιμη με τη μέθοδο της ραδιογραφίας), ατελής διείσδυση, εγκλείσματα, συστάδες πόρων.  Η τεχνική που χρησιμοποιείται συνηθέστερα για τον έλεγχο των συγκολλητών συνδέσεων είναι η τεχνική παλμού-ηχούς με τη μέθοδο επαφής και απεικόνιση παλμογραφής (A-scan), όπου ανακλάσεις επιστρέφουν σε ένα δέκτη, είτε εξαιτίας ατελειών είτε λόγω της γεωμετρίας της συγκολλητής σύνδεσης (παλμοί αναφοράς). 

Η μέθοδος των υπερήχων, τόσο στην τεχνική εφαρμογής της όσο και στην αξιολόγηση των ευρημάτων καλύπτεται κατά περίπτωση από ειδικές, πλήρεις και σαφείς προδιαγραφές, η ορθή τήρηση των οποίων εγγυάται τα αποτελέσματα του ελέγχου.  Η αξιολόγηση των σημάτων (η σχετική τους ένταση, η θέση τους επί της χρονικής βάσης και το σχήμα-παλμογραφή τους) επιτρέπει την εξαγωγή άμεσων και συγκεκριμένων αναφορών ελέγχου που βασίζονται σε μετρήσιμες και επαληθεύσιμες ενδείξεις για τη ακριβή θέση, τις διαστάσεις και τη φύση μίας ασυνέχειας - ανακλαστήρα.

Οι βασικές προϋποθέσεις στον έλεγχο συγκολλητών συνδέσεων με υπερήχους, όπως και για τις λοιπές μη καταστρεπτικές μεθόδους, αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την προβλεπόμενη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και τα κριτήρια αποδοχής-απόρριψης των ευρημάτων.  Έτσι  η σωστή εκπαίδευση και ο κατάλληλος εξοπλισμός (συσκευή, καλώδια, κεφαλές και δοκίμια βαθμονόμησης) είναι απαραίτητα στοιχεία της εφαρμογής του ελέγχου.

Εξοπλισμός Υπερήχων

Η επιλογή της συσκευής πρέπει να γίνεται με κριτήριο την κάλυψη των αναγκών του ελέγχου από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ποιότητα του παλμού και την ευχρηστία που παρέχει ο σχεδιασμός (για παράδειγμα η δομή του λειτουργικού, χειρισμός με περιστροφικά κομβία κτλ.).   Οι κεφαλές πρέπει να έχουν την κατάλληλη συχνότητα σε συνάρτηση με το μέγεθος των κόκκων του υπό εξέταση υλικού, το μήκος της διαδρομής της δέσμης και την απαιτούμενη ευαισθησία στον έλεγχο.  Η γωνία της κεφαλής (της δέσμης στο ελεγχόμενο υλικό) πρέπει να είναι η βέλτιστη για το πάχος του ελάσματος, την προπαρασκευή της συγκολλητής σύνδεσης, κατάλληλη δηλαδή για μέγιστη ανάκλαση από ελαττώματα όπως ατελής τήξη, ατελής διείσδυση ή ρωγμές.

Σύντομη Περιγραφή του Ελέγχου

Πληροφορίες για τη μέθοδο της συγκόλλησης και το σκίτσο της τομής της συγκολλητής σύνδεσης βοηθούν την ερμηνεία των ενδείξεων.  Το πρώτο βήμα του ελέγχου είναι η βαθμονόμηση της χρονικής βάσης της συσκευής με τη χρήση των προβλεπόμενων δοκιμίων (Νο.1 και Νο.2) και η ρύθμιση της ευαισθησίας του ελέγχου, δηλαδή της σχετικής έντασης με αναφορά ενίσχυσης (δημιουργία καμπύλης αξιολόγησης, για παράδειγμα DAC Ø 3mm + 12 dB, ανάλογα με τη απαίτηση της προδιαγραφή). 

Στο έλεγχο επιβάλλεται η χρήση υγρού σύζευξης μεταξύ της κεφαλής και του δοκιμίου για την απομάκρυνση του αέρα, την καλύτερη διάβαση της δέσμης και την ομαλή ολίσθηση της κεφαλής στο έλασμα.  Το σχέδιο σάρωσης πρέπει απαραίτητα να προβλέπει τον αρχικό έλεγχο του μετάλλου βάσης με κεφαλή κάθετης δέσμης και για όλα τα σημεία από όπου θα ακολουθήσει σάρωση με γωνιακή κεφαλή, για τον έλεγχο ενδεχόμενων αναδιπλώσεων στο βασικό μέταλλο.  Η ρίζα, το σώμα και οι πόδες της συγκολλητής σύνδεσης πρέπει να ελέγχονται διακριτά για να είναι βέβαιη η πλήρης σάρωση και με δύο διαφορετικές γωνίες, με τοποθέτηση της πύλης μέτρησης στο εύρος ενδιαφέροντος της χρονικής βάσης για κάθε σάρωση ξεχωριστά.  Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται αμφίπλευρα της συγκολλητής σύνδεσης και ο παλμός να αξιολογείται στην πλευρά όπου είναι πιο έντονος- υψηλός.

Ερμηνεία Ενδείξεων

Η παλμογραφή, μαζί με τη μέθοδο συγκόλλησης, τη θέση του ανακλαστήρα στην τομή και το εάν ο παλμός φαίνεται και από τις δύο πλευρές, οδηγούν στη σωστή ερμηνεία της ένδειξης. Ακολουθεί η εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής διαστασιολόγησης κατά μήκος και εγκάρσια, ανάλογα με τη φύση της ασυνέχειας.  Στην συνέχεια καταγράφεται στην κάτοψη η αρχή και το μήκος της ασυνέχειας, στην τομή η εγκάρσια θέση και το βάθος της, καταγράφεται το είδος της και αριθμείται. 

 

Extras

Περισσότερα απο Τεχνικά 'Αρθρα