Επιλογή γλώσσας

Φασματογράφοι XRD

Ανάλυση υλικών με συστήματα XRD της GNR

Φασματογράφοι XRD

Η περίθλαση ακτίνων-χ (X-Ray Diffraction ή XRD) είναι μια μη καταστροφική μέθοδος για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση κρυσταλλικών υλικών σε μορφή πούδρας ή σε στερεά μορφή. Περίθλαση ακτίνων-χ είναι η ανάκλαση μίας ακτίνας-χ από μια οικογένεια παράλληλων και ισαπέχοντων ατομικών επιπέδων. Σύμφωνα με τον νόμο του Bragg όταν μία μονοχρωματική δέσμη ακτίνων-χ με μήκος κύματος L προσπίπτει στα επίπεδα του κρυσταλλικού πλέγματος υπό γωνία θ, πραγματοποιείται περίθλαση της δέσμης αν η διαδρομή των ακτίνων που αντανακλώνται από διαδοχικά επίπεδα (με απόσταση d) είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος L. Με μέτρηση των γωνιών περίθλασης, είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι ενδοκρυσταλλικές αποστάσεις d.

Από την καταγραφή της γωνίας περίθλασης και του αντίστοιχου αριθµού ακτίνων-Χ που ανιχνεύτηκαν στην συγκεκριµένη γωνία περίθλασης, προκύπτει το φάσμα περίθλασης του υπό εξέταση υλικού. Το φάσμα συγκρίνεται με τη βάση δεδομένων φασμάτων ενός μεγάλου αριθμού υλικών και έτσι ταυτοποιείται ποιοτικά η δομή του υλικού αλλά και ποσοτικά η περιεκτικότητα κάθε φάσης στο υλικό.

Με τη χρήση της περίθλασης ακτίνων-χ μπορούν επίσης να προσδιοριστούν πολλές φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλικών όπως: Παραμένουσες τάσεις, μέγεθος κρυστάλλων και μικροτάσεις, ο προσανατολισμός των κρυστάλλων και η κρυσταλλογραφική δομή του υλικού.

Η GNR έχει αναπτύξει συστήματα XRD τελευταίας τεχνολογίας για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται από εργαστήρια σε όλο τον κόσμο για την έρευνα και ανάλυση υλικών στη μεταλλουργία, στη χημική και πετροχημική βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, στην ορυκτολογία και αλλού.

Εφαρμογές:

  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση σε κεραμικά υλικά, μέταλλα, πολυμερή, τσιμέντο, πετρελαιοειδή, καταλύτες, καλλυντικά, γεωλογικά δείγματα, φάρμακα, χρωστικές, ανάλυση υμένων
  • Μέτρηση του ωστενίτη σε θερμικά κατεργασμένους χάλυβες
  • Μέτρηση των παραμενουσών τάσεων σε μέταλλα

 

Extras

  • APD 2000 PRO
  • EXPLORER
  • STRESS-X

Product Literature Φασματογράφοι XRD